Historik

I de nordiska länderna bildades redan i början av 1900-talet hjälpskoleföreningar för att vinna gehör för arbetet med att få till stånd utbildning för elever i behov av särskilt stöd.

Genom det nordiska samarbetet bildades 1920 Nordiskt Hjälpskoleförbund och första mötet hölls 1922 i Dalsæter i Norge. Därefter samlades man till möten vart tredje år och alternerade mellan de olika nordiska länderna. Ett uppehåll gjordes dock under andra världskriget. Redan 1923 började man ge ut en kvartalstidskrift, Hjälpskolan.

1959 i Otnäs i Finland beslöt man att ändra förbundets namn till Nordiska Förbundet för Specialpedagogik och tidskriftens namn till Nordisk Tidskrift för Specialpedagogik. Tidskriften lades ner 2004.